کلاس های آنلاین
کلاس های آنلاین، برنامه درسی و ورود به کلاس

کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک- روز چهارشنبه 29 مرداد 99
  برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک-  روز چهارشنبه ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک - روز سه شنبه 28 مرداد 99
برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 روز سه شنبه 28 مرداد 99 ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 - روز دوشنبه 27 مرداد 99
  برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 - روز دوشنبه ...مشاهده ی مطلب 
وبینار مشاوره مخصوص دوازدهمی ها برگزار شده چهارشنبه 22 مرداد 99
وبینار مشاوره مخصوص دوازدهمی ها برگزار شده چهارشنبه 22 مرداد 99 - ساعت 21:30 الی 22:30 لینک نمایش ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک - روز یکشنبه 26 مرداد 99
  برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد- روز شنبه 25 مرداد 99
برنامه کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک -  شنبه 25 مرداد 99     ساعت 7:45 تا 9   ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک- روز چهارشنبه 22 مرداد 99
وبینار مشاوره مخصوص دوازدهمی ها ساعت 21:30 الی 22:30  لینک ورود برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک - روز سه شنبه 21 مرداد 99
    برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 - روز دوشنبه 20 مرداد 99
    برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک - روز یکشنبه 19 مرداد 99
برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد -  روز یکشنبه 19 مرداد ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک- روز چهارشنبه 15 مرداد 99
برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک-  روز چهارشنبه 15 مرداد 99 ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک - روز سه شنبه 14 مرداد 99
برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 روز سه شنبه 14 مرداد 99 ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 - روز دوشنبه 13 مرداد 99
برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 - روز دوشنبه 13 مرداد 99 ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک - روز یکشنبه 12 مرداد 99
برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد -  روز یکشنبه 12 مرداد ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد- روز شنبه 11 مرداد 99
برنامه کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک -  شنبه 11 مرداد 99     ساعت 7:45 تا 9 همه کلاس ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک- روز پنجشنبه 9 مرداد 99
برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک-  روز پنجشنبه 9 مرداد 99 ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک- روز چهارشنبه 8 مرداد 99
برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک-  روز چهارشنبه 8 مرداد 99 ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 روز سه شنبه 7 مرداد 99
برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 روز سه شنبه 7 مرداد 99 ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 روز دوشنبه 6 مرداد 99
برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 روز دوشنبه 6 مرداد 99 ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 روز یکشنبه 5 مرداد 99
برای رفتن به اتاق آموزش آنلاین بر روی نام دبیر یا درس کلیک کنید کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد 1 روز یکشنبه 5 مرداد 99 ...مشاهده ی مطلب 
کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک روز شنبه 4 مرداد 99
برنامه کلاس های آنلاین دبیرستان هاشمی نژاد یک شنبه 4 مرداد 99     ساعت 7:45 تا 9 ساعت 9:15 تا 10:30 ...مشاهده ی مطلب 

آمار بازدید ها