مسابقات قرآن و فرهنگی هنری

افتخار آفرینان مسابقات قرآن و فرهنگی هنری سمپاد
دبیرستان دوره دوم شهید هاشمی نژاد 1
نام و نام خانوادگیرشتهرتبه
محمد جواد نجارزاده انشای نمازاول ناحیه 4
امیرحسین کرباس فروشانتفسیراول ناحیه 4 - فینال استان
دانیال بازماندهمداحیاول ناحیه 4 - فینال استان
محمد زراعتکاراحکام اول ناحیه 4 - فینال استان
محمد علی سیف کاشانیحفظاول ناحیه 4
امیررضا ابویسانیحفظدوم ناحیه 4
محمد محرابیاناحکام دوم ناحیه 4
محمد مهدی رحیم نیاصحیفه سجادیهسوم ناحیه 4
سید مازیار مزاریرنگ روغنبرگزیده ناحیه 4
سید ستار هوسیآرمبرگزیده ناحیه 4
متین مولودیانتک نوازی سنتوردوم استان
سید ستار هوسیکاریکاتورسوم ناحیه 4
سید معید برادرانکمانچهبرگزیده ناحیه 4
علی شیداییتک خوانی سنتیبرگزیده ناحیه 4
حمید رضا قابلداستان کوتاهدوم ناحیه 4
محمد رضا فوجیشعراول
محمد جواد نجارزاده وبلاگبرگزیده ناحیه 4
محمد جواد رضازادهکتابخوانیسوم استان
امیرحسین ظریف فخارنیامطالعه و پژوهشبرگزیده ناحیه 4
محمد مهدی جعفرزادهسفالبرگزیده ناحیه 4
محمد علی سیف کاشانیحفظدوم سمپاد استان
امیرحسین کرباس فروشانمعارفدوم سمپاد استان

تاریخ انتشار: 1395/03/24

آمار بازدید ها