عملکرددبیرستان در کنکور 99

در کنکور 99 که یکی از سخت ترین کنکور ها لقب گرفته است دانشآموزان این آموزشگاه عملکرد زیر را به ثبت رساندند

1 رتبه تک رقمی

13 رتبه دو رقمی

133 رتبه سه رقمی

عملکرد ازکل دانش آمون 88 درصد می باشد


تاریخ انتشار: 1399/08/09

آمار بازدید ها